Meet our Farmers

Farmers who love their work

Somnath Gujar

Ravina Shelke

Saurabh Jadhav

Mayur Kumbhar

Somnath Gujar

Ravina Shelke

Saurabh Jadhav

Mayur Kumbhar