Meet our Farmers

Farmers who love their work

rajesh Pawae

mayur gulumkar

Mahesh Pawar

Viraj Pawar

Somnath Gujar

Abhlilash Deshmukh

Akhilesh Jambhale