Meet our Farmers

Farmers who love their work

Onkar Kalane

Avinash Kalane

KRISHNA KUDALE

AKSHAY SABALE

GANESH KADAM